Vocabulary Overview


You can also find chapter-by-chapter vocabulary listed here.

Chapter 01

Greek English
1 Ἀβρααμ Abraham
2 ἀμην amen, truly
3 Δαυιδ David
4 ῥαββι rabbi
5 Ἰακωβ Jacob
6 Ἰσραηλ Israel
7 Ἰωσηφ Joseph

Chapter 02

Verbs like λυω
Greek English
1 ἀγω I lead, bring
2 ἀκουω I hear, listen to
3 βαλλω I throw
4 βλεπω I see, watch
5 διδασκω I teach
6 ἐχω I have, hold
7 λαμβανω I take, receive
8 λεγω I say, speak, tell
9 λυω I untie
Verbs like φιλεω
Greek English
1 ζητεω I seek
2 καλεω I call
3 λαλεω I speak, say
4 ποιεω I do, make
5 τηρεω I keep
6 φιλεω I love, like
Nouns declining like λογος
Greek English
1 ἀγγελος messenger, angel
2 ἀδελφος brother
3 ἀρτος bread
4 δουλος slave
5 θεος god, God
6 κοσμος world
7 κυριος lord, master, sir
8 λογος word, message
9 νομος law
10 οἰκος household, house
11 οὐρανος heaven
12 ὀχλος crowd
13 υἱος son
14 Χριστος Christ, Messiah
The most common word in Greek
Greek English
1 ὀ, ἠ, το the
Two more nouns like λογος with similar, but distinct, meanings
Greek English
1 ἀνθρωπος human being, person
2 λαος people (as in 'a people' or 'a nation')

Chapter 03

Feminine Nouns
Greek English
1 ἀγαπη love
2 ἀδελφη sister
3 ἀρχη beginning
4 γη earth, soil, land
5 ζωη life
6 φωνη sound, voice
7 ψυχη soul, self
With α endings like ἠμερα
Greek English
1 ἁμαρτια sin
2 βασιλεια reign, kingship, kingdom
3 ἐκκλησια assembly (later 'church')
4 ἡμερα day
5 καρδια heart
6 Μαρια Mary, Also the Hebrew form Μαριαμ
7 οἰκια house, household
8 ὡρα hour, occasion
With mixed endings
Greek English
1 δοξα splendour, glory
2 θαλασσα sea, lake
Neuter nouns like ἐργον
Greek English
1 βιβλιον book, scroll
2 δαιμονιον demon
3 ἐργον work, deed
4 εὐαγγελιον good news, gospel
5 ἱερον temple
6 πλοιον boat
7 προσωπον face
8 σαββατον Sabbath
9 σημειον sign, miracle
10 τεκνον child
Very Important Word
Greek English
1 αὐτος αὐτη αὐτο he, she, it, they
Names
Greek English
1 Ἰησους Jesus
2 Παυλος Paul
3 Πετρος Peter
Another Verb
Greek English
1 πιστευω + dat. I believe (in)

Chapter 04

Common Prepositions
Greek + Case English
1 ἀπο + gen. away from
2 δια + acc. because of
+ gen. through
3 εἰς + acc. into
4 ἐκ + gen. (out of) from
5 ἐν + dat. in
6 ἐνωπιον + gen. in front of, in the presence of
7 ἐξω + gen. outside
8 ἐπι + acc. onto
+ gen. on, in the time of
+ dat. on, in, on the basis of
9 ἑως + gen. until
10 κατα + acc. according to
+ gen. against
11 μετα + acc. after
+ gen. with
12 παρα + acc. alongside
+ gen. from beside
+ dat. beside
13 περι + acc. around, approximately
+ gen. concerning, about
14 προ + gen. before
15 προς + acc. to, towards
16 συν + dat. together with
17 ὑπερ + acc. above
+ gen. on behalf of
18 ὑπο + acc. under
+ gen. by, at the hands of
Compound Verbs
Greek English
1 ἀναβλεπω I look up, receive sight
2 ἀπολυω I set free, divorce, dismiss
3 ἐκβαλλω I drive out, cast out, throw out
4 ἐπικαλεω I call upon, name
5 κατοικεω I dwell, inhabit, live
6 παρακαλεω I exhort, request, comfort, encourage
7 παραλαμβανω I take, receive
8 περιπατεω I walk about, live
9 προσκυνεω + dat. I worship
10 συναγω I gather, bring together
11 ὑπαγω I depart
Question Words & the Negative
Greek English
1 πως how?
2 που where?
3 οὐ, οὐκ, οὐχ not

Chapter 05

Standard Adjectives
Greek English
1 ἀγαθος good
2 ἀγαπητος beloved
3 ἁγαιος holy
4 δικαιος upright, just
5 ἑκαστος each
6 ἑτερος another, different
7 ἰδιος one's own
8 Ἰουδαιος Jewish, a Jew
9 κακος bad
10 καλος beautiful, good
11 καινος new
12 μακαριος blessed, happy
13 μονος only, alone
14 νεκρος dead
15 ὁσος as/how great, as/how much
16 πιστος faithful, believing
17 πονηρος evil, wicked
18 τυφλος blind
Slightly Irregular Adjectives
Greek English
1 μεγας μεγαλη μεγα large, great
2 πολυς πολλη πολυ much, many
Important Conjunctions
Greek English
1 ἀλλα but
2 εἰ if
3 or
4 ὡς as, like
More Feminine Nouns
Greek English
1 Γαλιλαια Galilee
2 εἰρηνη peace
3 κεφαλη head
4 συναγωγη synagogue
Noun
Greek English
καιρος time, season
Verb
Greek English
εἰμι I am

Chapter 06

More Verbs like λυω
Greek English
1 ἀνοιγω I open
2 βαπτιζω I baptise, dip
3 γραφω I write
4 διωκω I persecute, pursue
5 δοξαζω I praise, glorify
6 κηρυσσω I proclaim, preach
7 κραζω I cry out
8 πεμπω I send
9 πειθω I convince, persuade
10 σωζω (σῳζω) I save, rescue, heal
Compound Verbs like λυω
Greek English
1 ἀποκαλυπτω I reveal, uncover
2 προσεχω + dat. I take heed of, pay attention to
3 ὑπαρχω I exist, I am
More Verbs like φιλεω
Greek English
1 αἰτεω I ask (for)
Verbs like φιλεω that look but do not behave like compounds
Greek English
1 εὐλογεω I spaek well of, bless, praise
2 εὐχαριστεω I give thanks
3 οἰκοδομεω I build (up)
Words About Time
Greek English
1 ἀρτι now, just now
2 ἐτι still, yet
3 ἠδη already
4 νυν now
5 ὁτε when
6 οὐκετι no longer
7 οὐπω not yet
8 παλιν back, again
9 παντοτε always
10 ποτε once (at some time)
11 σημερον today
12 τοτε then
Number
Greek English
δυο two
Extra Nouns
Greek English
1 Τιμοθεος Timothy
2 τοπος place

Chapter 07

Feminine Nouns
Greek English
1 δικαιοσυνη righteousness
2 ἐντολη commandment
3 ἐξουσια authority
4 παραβολη parable
5 παρρησια outspokenness, boldness
6 χαρα joy
Masculine Nouns
Greek English
1 ἀποστολος apostle
2 θανατος death
3 ὀφθαλμος eye
4 Φαρισαιος Pharisee
Neuter Nouns
Greek English
1 θηριον animal, beast
2 ἱματιον garment
3 μνημειον tomb, monument
4 προβατον sheep
Negatives, used in the 'other moods'
Greek English
1 μη not
2 μηδε and not, but not
3 μηκετι no longer
4 μητε and not, nor
More Verbs
Greek English
1 ἀκολουθεω + dat. I follow
2 ἀναγω I lead up, restore
3 δεω I bind, tie up
4 δοκεω I think, seem
5 ἐλεεω I have mercy on, pity
6 θελω I wish, want
7 θεωρεω I look at
8 καταργεω I make ineffective, abolish
9 μαρτυρεω I bear witness, testify
10 μελλω I intend, am about (to)
11 μετανοεω I repent, change my mind
More Verbs which only occur in the 3rd person singular (called 'impersonal verbs')
Greek English
1 δει it is necessary
2 ἐξεστι it is permitted
Another Preposition
Greek + Case English
1 ὀπισω + gen. behind

Chapter 08

Deponent Verbs
Greek English
1 ἐρχομαι I come, go
2 ἀπερχομαι I depart, go away
3 διερχομαι I cross over
4 εἰσερχομαι I go into, enter
5 ἐξερχομαι I go out, go away
6 παρερχομαι I go by, pass by
7 προσερχομαι I come to, go to, approach
8 συνερχομαι I come together
9 ἀπτομαι + gen. I touch
10 ἀρνεομαι I refuse, deny
11 ἀρχομαι I begin
12 ἀσπαζομαι I greet
13 δεχομαι I receive
14 ἐργαζομαι I work
15 εὐαγγελιζομαι I proclaim good news (a compound of εὐ- ἀγγελιζομαι)
16 λογιζομαι I calculate, consider
17 προσευχομαι I pray
18 προσκαλεομαι I summon
19 ῥυομαι I rescue
Masculine Nouns like προφητης
Greek English
1 Ἡρῳδης, ὁ Herod
2 Ἰωαννης or Ἰωανης, ὁ John
3 μαθητης, ὁ disciple
4 προφητης, ὁ prophet
5 στρατιωτης, ὁ soldier
6 ὑπηρετης, ὁ servant
Nouns like Ἰουδας
Greek English
1 Βαρναβας, ὁ Barnabas
2 Ἰουδας, ὁ Judah, Judas
3 Σατανας, ὁ Satan
Noun like Ἰουδας but with a genitive in -ου
Greek English
Ἠλιας, ὁ Elijah
Feminine Nouns declining like λογος
Greek English
1 Αἰγυπτος, ἡ Egypt
2 ἐρημος, ἡ wilderness, desolate land
3 ὁδος, ἡ way, road

Chapter 09

Pronouns
Greek English
1 ἐγώ, ἡμεῖς I, we
2 ἑαυτός, ἑαυτοῦ himself, herself, itself
3 ἐμαυτοῦ myself
4 κἀγώ and I
5 σεαυτοῦ yourself
6 σύ, ὑμεῖς you (sing.), you (pl.)
Adjectives
Greek English
1 ἀλλήλος, ἀλλήλων each other, one another
2 ἄλλος, -η, -ο other
3 ἐκεῖνος, -η, -ο that
4 ἐμός, -ή, -όν my mine
5 ὅλος, -η, -ον whole, entire
6 οὗτος, αὕτη, τοῦτο this
7 ποῖος, -α, -ον of what kind?
8 πόσος -η, -ον how great, how much?
9 σός, -σή, -σόν your, yours
10 τοιοῦτος, -αύτη, -οῦτον of such a kind, such
Conjunctions
Greek English
1 ἄρα so
2 γάρ for
3 γέ indeed
4 δέ but
5 διό therefore
6 διότι because
7 εἴτε if
8 εἴτε ... εἴτε if...if, whether...or
9 ἐπεί since
10 μέν on the other hand
11 μήποτε never
12 οὖν therefore, consequently
13 τέ and
14 τέ ... καὶ both... and
Nouns
Greek English
1 ἀρνίον, -ου, τό lamb, sheep
2 δένδρον, -ου, τό tree
3 μυστήριον, -ου, τό mystery, secret
4 ποτήριον, -ου, τό cup

Chapter 10

Adverbs
Greek English
1 οὐχι not, no
2 ἐκει there
3 εὐθυς immediately
4 οὑτως in this manner, thus
5 ὡδε here
Nouns
Greek English
1 ἀληθεια truth
2 Πιλατος Pilate
Conjunctions
Greek English
1 καθως just as
2 ὁπου where
3 ὁτι that, because, or "(marking the beginning of speech)
4 οὐδε and not
5 οὐτε neither
6 οὐτε...οὐτε neither...nor
Pronouns
Greek English
1 ὁς, ἡ, ὁ who, which, what
Prepositions
Greek Case English
1 ἐμπροσθεν + gen. in front of
2 χωρις + gen. separate, apart from
Verbs
Greek English
1 ἐγγιζω + dat. Ι approach, come near
2 θαυμαζω I am amazed
3 θεραπευω I heal
4 καθευδω I sleep

Chapter 11

Chapter 12

Chapter 13

Chapter 14

Chapter 15

Chapter 16

Chapter 17

Chapter 18

Chapter 19

Chapter 20